Dorthe Overgaard

Autoriseret Psykolog

Jeg er født i 1972. Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet, autoriseret af Dansk psykolog forening og Godkendt Specialist i Børne og Ungepsykologi af Psykologisk Fagnævn

Kontakt Dorthe

Baggrund & Ydelser

Jeg er aut psykolog og godkendt specialist af psykologisk fagnævn i Børne og Ungepsykologi. Jeg er uddannet specialist i narrativ psykoterapi og arbejder både ud fra denne tilgang og ud fra den kognitive tilgang herunder primært den compassion fokuserede tilgang og den metakognitive tilgang. Jeg har mange års erfaring i terapeutiske forløb, supervision og rådgivning samt i undersøgelser og kursus/undervisningsforløb for bl.a plejeforældre, lærere og pædagogisk personale samt personale ansat i social og sundhedssektoren. Jeg har desuden flerårig erfaring med at være VISO specialist https://socialstyrelsen.dk/viso/om-viso

Tilgang og metode

Området omkring børn og unge er konstant i udvikling, og det er vigtigt for mig at jeg altid følger med i den nyeste viden og forskning indenfor området. Alle mine ydelser bærer præg af både den narrative og den kognitive tilgang – og herunder særligt CFT (Compassion fokuseret tilgang), som indeholder både kropslige og mindfulness baserede metoder. Ligeledes trækker jeg på den metakognitive tilgang, som de seneste år også har vist sig særlig anvendelig indenfor angst og depression. Mere konkret betyder det bl.a, at jeg har et særligt blik på, hvordan livet og de betingelser man har, er med til at forme mennesket og dets nervesystem. Dette sammenholdt med de grundvilkår, som vi hver især kommer til verden med, og som indgår i de muligheder vi har. Sagt på en anden måde, så bliver vi ”trænet” eller ”formet” i bestemte måder både at opfatte og forstå både os selv, andre og verden på, og vi trænes i bestemte måder at håndtere og mestre vores liv på. I fællesskab arbejder vi med denne organisering og lægger nye spor og træner nye muligheder ud fra de betingelser og grundvilkår, som du/ I har. I dette arbejde danner udviklingspsykologien, personligheds og socialpsykologien og neuropsykologien et solidt grundlag og fundament.

Jeg tilbyder

De mindre børn
I arbejdet med de mindre børn er forældrene som regel altid med under hele forløbet, og ofte vil det også være tale om, at det er forældrene, der får rådgivning i forhold til i hverdagen at kunne støtte og tilrettelægge betingelser, der kan hjælpe deres barn til bedre trivsel. Hos de større børn er forældrene også altid involveret , da barnet har brug for hjælp og støtte til at kunne træne nye strategier.

De unge
Hos de unge er det forskelligt i hvor høj grad forældrene er deltagende. Her kan forældrene være med i opstarten, undervejs eller afslutningsvist, og de kan også være deltagende ved at hjælpe med konkrete opgaver mellem sessionerne. Derudover kan du som forældre også henvende dig, hvis du har brug for rådgivning i forhold til relationen til dit barn. I samtalerne med den unge arbejders der med den unges oplevelser, selvfortælling, tanker, følelser og mestringer. Der tages udgangspunkt i de ressourcer den unge allerede har, og der arbejdes med at skabe ro i nervesystemet gennem angst og stressreduktion, så vi kan skabe muligheder for håb, tro, motivation, lyst og udvikling.

Familier
I familiesamtalerne er der fokus på, hvordan man som familie er trænet i at forstå og støtte hinanden – og hvordan man med sine forskelligheder ser og forstår verden. I disse samtaler arbejdes der bl.a med hvordan man kan forstå hinanden, og de mønstre og dynamikker der er i familien, og hvordan I kan drage omsorg for og støtte hinanden til udvikling af nye mønstre.

Voksne
I arbejdet med voksne arbejdes der ligeledes med et fokus på både betingelser og grundvilkår. Der skabes mulighed for, at man kan både møde sig selv, og forstå sig selv og sin egen organisering. Vi kigger på de foretrukne fortællinger, man har om sig selv og de muligheder man har for i et passende tempo at kunne sikre sin trivsel både nu, men også på sigt, så man opnår følelser af egenkontrol og oplevelser af, at man kan håndtere og forvalte sit liv bedst muligt.

Supervision
Jeg har mange års erfaring med supervision og rådgivning til pædagogisk personale, social og sundhedsfagligt personale. Det kan være personale på døgninstitutioner, daginstitutioner, kommuner, skoler etc både indenfor specialområdet (autisme, udviklingshæmning, ADHD etc) og indenfor normalområdet. Jeg supervisere også psykologer på vej mod deres specialisering.

Ring gerne til mig, så vi kan aftale nærmere.

Kurser og undervisning: Temaerne kan aftales specifikt men kan bl.a være:

 • Kurser for andre psykologer indenfor specialistmodulerne
 • Skoleværing
 • Forældrekurser til børn med angst, ADHD, bekymringstendenser
 • Kursus for pædagogisk personale i forhold til ADHD, traumer, angst og redskaber til at kunne støtte børnene i hverdagen
 • Mentalisering – et redskab til både børn, unge og personale
 • At kunne sikre trivsel og læring for børn og unge med risikofaktorer
 • Kursus i narrativ tilgang for pædagogisk personale i forhold til arbejdet med børn og unge med angst, opmærksomhedsvanskeligheder og udviklingstraumer
 • Kursus i compassionfokuseret tilgang til pædagogisk personale i arbejdet med børn og unge med reguleringsvanskeligheder og udviklingstraumer
 • Kurser i forhold til opgaven som plejefamilie
 • Kurser for personale i forhold til professionel egenomsorg, håndtering og mestring af egne følelser i samarbejdet med borgere
 • Kurser for personale i stress, konflikthåndtering, kommunikation og mestring

Psykologiske undersøgelser
Jeg tilbyder både psykologiske undersøgelser indenfor det arbejdsmarkedrettede og indenfor børn og unge.

Mine kerneområder er;

 • Opmærksomhedsvanskeligheder ADHD/ADD
 • Autisme
 • Sociale og følelsesmæssige problematikker og selvværdsproblematikker
 • Stress og overbelastningsproblematikker
 • Traumer og tilknytning
 • Angst, depression
 • Spiseforstyrrelser
 • OCD, Opmærksomhedsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser
 • Forældresamarbejde og rådgivning
 • Plejeforældre
 • Familien i fokus og det gode parforhold
 • Supervision og rådgivning
 • Kursus og foredrag

Kontakt Dorthe

MidtbyPsykologerne Silkeborg
Søndergade 15, 1.sal tv.
8600 Silkeborg

Tlf.: 25 13 18 74
E-mail: dorthe@midtbypsykologerne.com